Kineziterapija

Kineziterapija je ključan element u tretmanu hroničnih bolnih stanja, jer pored fizičkih ograničenja koju izaziva bol, postoje jake asocijacije sa kardiovaskularnim i respiratornim stanjima.

Zbog čega je važno da vežbamo?

Fizička aktivnost smanjuje rizik za nastanak bolesti srca, krvnih sudova i povišenog krvnog pritiska. Omogućava regulisanje telesne težine i redukciju masnih naslaga i prevenciju nastanka dijabetesa. Kod pacijenata koji boluju od osteoporoze, vežbanje doprinosi poboljšanju mineralizacije kostiju.

Pored toga što smanjuje percepciju bola, kineziterapija ima uticaj na mentalno zdravlje, smanjuje stres i depresivno raspoloženje koji su često povezani sa hroničnim bolnim stanjima. Vežbanje ima tendenciju da smanji ekonomski uticaj hroničnih bolesti kroz poboljšanja u ukupnom blagostanju, nezavisnosti, smanjenju korišćenja zdravstvene zaštite i izostajanju sa posla.  Ako trebate naše usluge:

Kineziterapija - FizioPraktik
Lečenje kineziterapijom - FizioPraktik

Koji su ciljevi i zadaci kineziterapije?

Osnovni postulat kineziterapije je da se maksimalno iskoriste svi raspoloživi potencijali pacijenta koji će omogućiti maksimalni oporavak funkcija lokomotornog sistema koje su oštećene. Iz predhodno navedenog proizilaze osnovni ciljevi kineziterapije. Oni se ogledaju u poboljšanju segmentne i generalne funkcije koštano-mišićnog sistema.

Bolji kvalitet života

Pored terapeutske uloge, kineziterapija zauzima mesto u preventivi nastanka oštećenja i povrede lokomotornog aparata. Osim što prvobitno deluje na sistem za kretanje, kineziterapija se primenjuje u lečenju kardiovaskularnog, respiratornog, centralnog i perifernog nervnog sistema, i drugih telesnih elemenata koji su narušeni. Navedeni ciljevi sastavni su element svakog kineziterapijskog plana u slučaju kada je narušena telesna harmonija. Svi ciljevi su usmereni ka postizanju što boljeg kvaliteta života pacijenta.

Kineziterapija ima zadatak da:

 • Poveća obim pokreta u zglobovima
 • Smanji intenzitet bola
 • Poveća mišićnu snagu, elastičnost i tonus muskulature
 • Poboljša balans i koordinaciju pokreta i formiranje pravilne šeme pokreta i hoda
 • Ubrza lokalnu i sistemsku cirkulaciju i metaboličke procese u povređenom tkivu i organizmu u celini
 • Poboljša funkciju kardiovaskularnog i respiratornog sistema, organa za varenje, kao i centralnog i perifernog nervnog sistema

Kome preporučujemo kineziterapiju?

Kineziterapija gotovo da nema kontraindikacije, a u zavisnosti od opšteg i specifičnog zdravstvenog stanja pacijenta bitno je njeno pravilno i individualno doziranje i prilagođavanje kroz čitav process tretmana.

U kliničkoj praksi, kineziterapija promoviše analgeziju u stanjima kao što su:

 • bolovi u leđima sa ili bez kompresije nervnih korenova,
 • kod cervikalnog i lumbalnog sindroma,
 • miofascijalni bol, fibromijalgije,
 • kod osoba sa lošim držanjem tela i narušenom posturom
 • deformitetikičmenogstubapoputskolioze, kifoze i lordoze
 • Deformiteti kolena kao što su “X” I “O” noge, različiti deformiteti stopala kod dece i odraslih
 • Ortopedska stanja kao što su prelomi, iščašenja, uganuća, nagnječenja zglobova, preoperativna priprema pacijenta, postoperativna rehabilitacija nakon operacije kičme i artroplastike zglobova
 • Povrede nervnog sistema, uključujući mozak i kičmenu moždinu, kod pareza i paraliza perifernih nerava, polineuropatija, nakon moždanog udara, kao i kod cerebralne paralize.
 • Reumatološke bolesti koje obuhvataju degenerativne (artroze) i zapaljenske (artritisi) promene perifernih zglobova kao što su kukovi, kolena, šake, van zglobni reumatizam različite lokalizacije
 • Sindrom hroničnog umora

Kineziterapija – Značaj fizičke aktivnosti i terapeutskih vežbi u analgeziji

Istorijski razvoj kineziterapije

Vežbanje i fizička aktivnost od davnina datiraju kao metoda lečenja koji danas zauzimaju značajno mesto u rehabilitaciji pacijenata i održavanju optimalnog zdravlja.  Kineziterapija je primenjivana još u doba starih Grka i u starom Rimu. Ovaj pristup je od posebnog značaja jer su stari Grci i Rimljani uviđali potrebu terapije putem aktivnog pokreta u cilju održavanja kondicije i funkcionalnih sposobnosti svojih ratnika.

Leonardo da Vinči detaljno je uradio analizu čovekovih pokreta na osnovu primene anatomije i zakona mehanike. Posebno treba istaći da se ovaj metod lečenja prvo afirmisao u Sjedinjenim Američkom Državama, a nakon toga je prihvaćen i u Evropi. Značajna činjenica koja izdvaja kineziterapiju kao terapijsku metodu ogleda se u tome da ne postoji rizik od nastanka komplikacija i neželjenih dejstava, kao i što ne zahteva posebnu pripremu za sprovođenje. 

Kako se definiše kineziterapija?

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije i rehabilitacije koja se bavi primenom pokreta u terapijske svrhe, u cilju uspostavljanja optimalnog stanja funkcije lokomotornog aparata prema funkcionalnom i anatomskom oštećenju. Aktivan pokret kao osnova kineziterapije omogućava da latentne sposobnosti pacijenta aktuelizujemo i omogućimo individui pun povratak u životnu i radnu sredinu.

Prema rečima Tissot-a iz 1981. godine, „ Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko svojstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret.“ Kineziterapiju treba posmatrati kao segment jedne celine koja će uz medikamentozna sredstva i hiruršku metodologiju doprineti maksimalnom funkcionalnom osposobljavanju pacijenta.

kineziterapija-značaj
kineziterapija- vežbe za decu i bebe
vežbe za bebe - kineziterapija

Kineziterapija: vežbe za bebe

Kineziterapija u odojčadskom uzrastu i uzrastu malog deteta

Baby handling

Baby handling – pravilno postupanje sa detetom je bitna tehnika koja se primenjuje od prvog dana po rođenju deteta.

Primenjuje se kod zdrave dece, a i kod dece sa razvojnim poremećajima (loša kontrola glave i trupa, ekstenziono izvijanje leđa, povišen/snižen tonus ekstremiteta). Pravilnim postupanjem kroz svakodnevne aktivnosti deteta stimulišemo razvoj nervnih puteva potrebnih za pravilno izvođenje pokreta u zavisnosti od uzrasta.

Radi lakše edukacije roditelja/staratelja, baby handling delimo u tri grupe:

 1. Manipulacija: podizanje/spuštanje, nošenje, držanje
 2. Nega: hranjenje, presvlačenje, kupanje, spavanje
 3. Slobodno vreme.

Bobath tehnika

Bobath tehnika je jedna od najznačajnijih tehnika za stimulaciju pravilanog razvoj deteta. Cilj ove tehnike je prepoznavanje pogrešnih obrazaca pokreta, njihova korekcija, učenje pravilog izvođenja pokreta i adaptacija dece na svakodnevno okruženje.

Ukoliko se proceni da postoji neki rizik ili smetnja za pravilan razvoj CNSa, sa ovom metodom se može odmah početi. Ova tehnika daje dobre rezultate kod: hipo/hipertonije, usporenog razvoj nedonoščića, tortikolisa, Cerebralne paralize i drugih problema nastalih usled oštećenja CNSa.

Zahvaljujući brzim i dobrim rezultatima, lakoćom primenjivanja i dobrim prihvatanjem od strane deteta, ova metoda zauzima značajno mesto u lečenju dece.

Vojta terapija

Vojta terapija predstavlja refleksnu stimulaciju pokreta pritiskom na određene tačke/zone. Osnivač terapije je dr. Vaclav Vojta, po kome je terapija i dobila ime.

Ova kineziterapija je bazirana na refleksnim pokretima, proceni primitivnih refleksa, držanju i spontanoj motorici. Kroz položaje na leđima, boku i stomaku, pritiskom na tačno određene tačke, stimulišemo okretanje i puzanje, kao i celokupnu aktivnost tela. Terapija nije bolna i daje odlične rezultate već u najranijem uzrastu.

Za više informacija pogledajte: Vežbe za decu i bebe.

Pokret je način očuvanja zdravlja

Kineziterapija optimalno iskorišćava sve potencijale obolele osobe za uspešan oporavak oštećenih funkcija sistema za pokret i kretanje. Aktivne i pasivne vežbe kineziterapije obuhvataju, kako mišićni, tako i kompletan koštani i nervni sistem.

Nalazimo se na adresi: Braće Dronjak 5 (Satelit), Novi Sad

kineziterapija posle moždanog udara
kineziterapija posle operacija