Rehabilitacija pacijenata

Rehabilitacija pacijenata kod različitih zdravstvenih stanja.

Stručni tim Fizio Praktik ordinacije sprovodi lečenje i rehabilitaciju pacijenata u različitim oblastima fizikalne medicine, naročito kada su u pitanju:

  • cervikalni i lumbalni sindrom,
  • sportske povrede,
  • reumatološke bolesti,
  • neurološka oboljenja,
  • habilitacije i rehabilitacija dece,
  • ortopedski tretmani, itd.
Ordinacija Fizio Praktik - rehabilitacija pacijenata
lumbalni sindrom - rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata sa cervikalnim i lumbalnim sindromom

Gotovo da nema čoveka koji se tokom života nije susreo sa bolom u leđima. Zastupljenost lumbalnog bola se kreće od 58-84% u svetskoj populaciji i predstavlja glavni razlog odsustvovanja sa posla kod radno sposobnog stanovništva.

Hronični lumbalni sindrom može dovesti do depresivnosti, anksioznosti pacijenata i u značajnoj meri narušiti kvalitet života obolelih.

Važna je adekvatna dijagnoza postojećeg stanja, nakon koje sledi lečenje, koje podrazumeva primenu medikamentne terapije, fizikalne terapije i individualno prilagođenog programa vežbi.

Rehabilitacija pacijenata sa sportskim povredama

Pod pojmom sportskih povreda podrazumeva se čitav spektar povreda koje se dešavaju prilikom vežbanja, treniranja, rekreacije ili druge sportske aktivnosti. Tu uključujemo povrede zglobova, tetiva, mišića i ligamenata, kao i povrede prenaprezanja.

Sportisti su izrazito motivisani pacijenti sa izgrađenim sportskim navikama i sa velikim biološkim regenerativnim potencijalom. Istovremeno oni mogu imati i hronične povrede.

Cilj rehabilitacije kod sportista je da se što pre vrate sportskim aktivnostima. Zato se mora odrediti najefikasniji rehabilitacioni algoritam za postizanje ovog cilja.

Naši rehabilitacioni program se zasnivaju na savremenim stručno priznatim protokolima. Veliku pažnju se posvećujemo i pronalaženju faktora rizika za nastanak povreda, kao i preveniranju povreda u budućnosti.

Najčešće tretirana stanja su:
distorzije, distenzije zglobova, povrede Ahilove tetive i rotatorne manžetne ramena, rupture mišića, teniski lakat, povrede ligamenata i mensikusa kolena, tendinitis regije šake i stopala, trn petne kosti i druga bolna stanja.

rehabilitacija sportske povrede
Ordinacija Fizio Praktik - rehabilitacija pacijenata

Ortopedska rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata ima ključnu ulogu u njihovom oporavku nakon konzervativno ili operativno lečenih preloma kostiju, povreda zglobova i ugradnje veštačkih zglobova kuka i kolena. Ovaj proces podrazumeva primenu kineziterapije i drugih vrsta fizikalnih procedura. (elektro, laser, magnet).

Kineziterapija se sprovodi od momenta postavljanja imobilizacije (gips) i nastavlja se nakon skidanja iste. Obzirom da atrofija mišića brzo nastaje, moguće je sprovođenje elektrostimulacije mišića kroz otvore na gipsu. Kod pacijenata posle ugradnje proteze kuka ili kolena sa vežbama se počinje nakon operacije, još u bolesničkoj postelji.

Zarastanje preloma se stimuliše magnetoterapijom. Elektroterapija i laseroterapija utiču na smanjenje otoka i bola, a istovremeno pospešuju brzu regeneraciju tkiva.

Najčešća komplikacija preloma ekstremiteta je pojava izraženog otoka uz intenzivnu bolnost, praćena promenom boje kože i lokalne temperature. (M. Sudeck) Lečenje zahteva specijalno kombinovanu primenu fizikalnih agenasa.

Rehabilitacija pacijenata sa reumatološkim oboljenjima

Nezapaljenska reumatološka oboljenja sa zastupljena u velikom procentu kod starije populacije, sa tendencijom pomeranja granice prema mlađoj populaciji. Tu spadaju degenerativna oboljenja kičme i zglobova. Najčesće su zahvaćeni zglobovi kolena, kuka, šaka, ramena i stopala.

Predisponirajući faktori za nastanak degenerativnih promena zglobova su:

mikrotraume, preterano opterećenje zglobova, gojaznost, nepravilno srastao prelom, genetska predispozicija, starot, nepravilna ishrana i smanjena fizička aktivnost.

Degenerativni proces intervertebralnih diskova kičmenog stuba se može manifestovati bolom i ukočenošću odgovarajuće regije uz širenje bola duž ruke ili noge, kao i eventualnom pojavom slabosti u ektremitetima.

Pod zapaljenskim reumatskim oboljenjima podrazumeva se postojanje reumatoidnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa ili psorijaznog artiritisa. Rehabilitacioni tretman ove grupe pacijenata usmeren je na adekvatan izbor medikamentne terapije uz edukaciju pacijenata i individualno prilagođen program vežbi. Po potrebi se primenjuju i drugi fizikalni agensi.

Osteoporoza podrazumeva smanjenje mineralizacije i gustine kosti i najčešća komplikacija ovog stanja je prelom kostiju, koja nastaje pri maloj traumi ili spontano.

Prevencija i tretman osteoporoze uključuju promenu ishrane, adekvatnu fizičku aktivnost i primenu medikamentne terapije uz program specijalnih vežbi.

neurološka obolenja - rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata sa neurološkim oboljenjima

Najčešća neurološka oboljenja koja zahtevaju fizikalni tretman su:
sindrom hemiplegije koji nastaje nakon cerebrovaskularnog inzulta, oštećenja perifernih nerava, neuralgije i polineuropatije.

Nakon cerebrovaskularnog inzulta (šlog) dolazi do oduzetosti jedne polovine tela. Oduzetost je često praćena poremećajem govora ili psihičkim smetnjama.

Program medicinske rehabilitacije se odnosi na sprovođenje sledećih mera: nega, funkcionalno osposobljavanje, kineziterapija, elektroterapija, termoterapija, terapija radom i briga o psihičkom stanju pacijenta.

Rehabilitacioni tretman lezije perifernih nerava, polineuropatija i neuralgija je usmereno na otklanjanje neprijatnih senzacija, oporavak oštećenog nerva i povratak funkcionalnih sposobnosti. To se postiže adekvatnim kombinovanjem fizikalnih modaliteta.

Dečija habilitacija i rehabilitacija

U okviru ovog segmenta rehabilitacije tretiraju se pacijenti uzrasta od 0 do 18 godina.

Dečija habilitacija i rehabilitacija podrazumeva:

– praćenje motoričkog razvoja deteta i lečenje neurorazvojnih poremećaja,
– obuku roditelja baby handling-u,
– tretman krivog vrata (tortikolis) i porođajnog oštećenja brahijalnog pleksusa,
– lečenje pacijenata sa lošim držanjem tela i deformitetima kičmenog stuba i stopala,
– tretman dece sa povredama i sa neurološkim ili neuromišićnim oboljenjima.